O nás

Dětský domov Telč je školské zařízení Kraje Vysočina s kapacitou 24 dětí. Základem jsou tři rodinné skupiny. V dětském domově jsou zpravidla děti od 3 let do 18 let, kdy končí ústavní výchova, dobrovolný pobyt umožňuje dětem dokončit přípravu na budoucí povolání maximální možná hranice je 26 let.

Historie dětského domova sahá do roku 1945 a po skončení 2. světové války se děti z kláštera v Nové Říši přestěhovaly do budovy ve Štěpnické ulici, kde byla dříve hospodyňská škola. Dětský domov zajišťuje výchovu, vzdělání a sociální potřeby dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Základem je vzdělání - příprava na budoucí povolání, naplnění volnočasových aktivit dětí s přihlédnutím k individuálním zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Jedním z cílů je také preventivně-výchovná péče, předcházení negativního chování dětí. Snažíme se, aby dítě při odchodu z dětského domova bylo samostatné, připravené na budoucí povolání a plnohodnotný život.

Činnost dětského domova se řídí zákonem 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

Vycházíme ze zásady – slušnost není slabost, slušnost chce vnitřní sílu, aneb pomocnou ruku najdeš na konci svého ramena.