Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

1.     Název

Dětský domov, Telč, Štěpnická 111

2.     Důvod a způsob založení

   Od 19.6. 2001 je zřizovatelem organizace kraj Vysočina, který vydal zřizovací listinu schválenou usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18.9. 2001, ve znění dodatku č. zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 055/02/2003/ZK ze dne 31.3. 2003 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17.6.2003.

   Ke zřízení subjektu došlo podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 157/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

   Činnost dětského domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

3.     Organizační struktura

   Ředitel přímo řídí vedoucí zaměstnance, kterými jsou vedoucí vychovatel, vedoucí školní jídelny a účetní a dále přímo řídí sociální pracovnici.

   Vedoucí vychovatel řídí vychovatele a asistenty pedagoga.

   Vedoucí školní jídelny řídí kuchařky.

   Účetní řídí provozní zaměstnance (ved. školní jídelny, uklízečka, pradlena, údržbář)

4.     Kontaktní spojení

       4.1     Kontaktní poštovní adresa

   Štěpnická 111, 58856 Telč-Štěpnice

       4.2     Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Štěpnická 111, 58856 Telč-Štěpnice

       4.3     Úřední hodiny

   6:00 - 15:00 hodin

       4.4     Telefonní čísla

   +420 602 559 846 - ředitel

   +420 567 243 435 - kancelář

  +420 567 243 896, +420 602 769 938  - vychovatelna

        4.5     Čísla faxu

   +420 567 223 492

       4.6     Adresa internetové stránky

   www.ddtelc.cz     

       4.7     Elektronická adresa

   ddtelc@ctn.cz

       4.8     Další elektronické adresy

   telc.dr@seznam.cz - reditel

   ddtelc@tiscali.cz - sociální pracovnice

5.     Případné platby lze poukázat

   Na čísla účtů: Dětský domov, Telč 28934681/0100

6.     IČ

   48461881

7.     DIČ

   Nejsme plátci DPH

8.     Dokumenty

     8.1     Seznam hlavních dokumentů viz dokumenty.

9.     Žádosti o informace

   Zádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená pošta, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10.     Příjem žádostí a dalších podání

   ddtelc@ctn.cz

11.     Opravné prostředky

   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitele DD) zřizovateli dětského domova - kraj Vysočina, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12.     Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinný subjekt: Dětský domov Telč, Štěpnická 111, Telč 588 56

1.  Fyzická osoba

Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození:

Adresa místa trvalého bydliště nebo adresa bydliště a adresa pro doručování:

Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Právnická osoba

Název žadatele:

IČO:

Adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla:

Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Datum:..................................Podpis žadatele:...................................

Formulář žádosti - zde

13.     Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

   Životní situace na Portálu veřejné správy.

14.     Předpisy

   14.1     Nejdůležitější používané předpisy

     -   zák. č.   94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

     -   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

     -   zák. č.    2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění

     -   zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

     -   zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

     -   zák. č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

     -   zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 

     -   zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

     -   zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění

     -   zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění

     -   zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

     -   zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

     -   zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

     -   zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

     -   zák. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

     -   zák. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění

     -   zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění

     -   zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

     -   zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

     -   zák. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění

     -   nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

   14.2     Vydané právní předpisy

      ------------

15.     Úhrada za poskytování informací

     Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

     a) náklady na pořízení listinných kopií:

     -   cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4         2,00 Kč

     -   cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4          3,00 Kč

     b) náklady na opatření technických nosičů dat

    -   cena za 1 ks CD                                                        15,00 Kč   

   c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání

    informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti    120,00 Kč   

     Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

16.    Licenční smlouvy

     16.1     Vzory licenčních smluv      

         ----------------

     16.2     Výhradní licence

         ----------------

17.     Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

     Výroční zprávy jsou umístěny v dokumentech.